Er det noe et forbrukslån ikke kan brukes til?

Er det noe et forbrukslån ikke kan brukes til?

Det finnes mange ting et lån uten sikker­het kan brukes til. Du kan for eksem­pel bruke dette til finan­sier­ing av ny bil eller for å sam­le usikret gjeld. Sist­nevnte kalles refi­nan­sier­ing. Vær likev­el for­sik­tig med val­get av bruk­som­rådet. Lån uten sikker­het har høyere renter enn lån med sikker­het, grun­net risikoen banken tar ved å låne ut penger på denne måten. Ekspertene anbe­faler dermed at du ikke bruk­er pen­gene på noe du ikke får igjen noe ver­di for, som ferie.

Hva kan forbrukslån ikke brukes til?

Et for­bruk­slån er et lån uten sikker­het. Det vil si at lån­tak­er ikke behøver stille sikker­het i per­son­lige eien­del­er. Du trenger heller ikke stille med egenkap­i­tal for å få innvil­get denne typen lån. Som navnet tilsi­er, er dette et lån til for­bruk. Det vil si at du kan bruke pen­gene til akku­rat hva du vil. Banken trenger heller ikke infor­masjon om hva de lånte pen­gene skal gå til. Mange vel­ger der­for å benytte denne typen lån til, for eksem­pel, oppuss­ing av hus.

  • Høyere risiko­fak­tor tilsvar­er høyere renter
  • Ekspertene råder i å bruke pen­gene på en smart måte
  • Det er lurt å investere, men du kan bruke lånet til akku­rat hva du vil

Sammenligning av tilbud

For å finne en god låneav­tale løn­ner det seg å sam­men­ligne ulike tilbud. Det finnes mange tjen­ester på nett som enkelt hjelper deg å sam­le ulike låneak­tør­er. Slik kan du sende ufor­p­lik­tende lånesøk­nad­er til flere aktør­er og mot­ta deres beste tilbud. Når du skal velge lån er det vik­tig å lese nøye gjen­nom bankens vilkår og betingelser. Ned­be­tal­ingstid, renter og gebyr­er er vik­tige ele­menter å se på. Sam­men­lign alltid den effek­tive renten, da denne inklud­er­er lånets gebyr­er og avgifter.

  1. Sam­men­lign lån for best rente ved å bruke sammenligningstjenester
  2. Sjekk effek­tiv rente for å vite lånets totale kostnader

Kriterier til søker ved forbrukslån

Alle banker gjen­nom­før­er en kred­ittsjekk på alle lån­takere før innvil­gelse av lån. Dette er for å beskytte både seg selv og deg som lån­tak­er mot mis­lighold. Når du har fått innvil­get pen­gene er det vik­tig at de brukes smart. Du kan for eksem­pel bruke de på en god invester­ing, som oppuss­ing av boli­gen. Dette er noe som vil øke ver­di­en på boli­gen din. Likev­el, er det du og bare du som bestem­mer hvor­dan du bruk­er lånet ditt uten at du må begrunne dine valg.

Det finnes alt­så ingen grenser for hva du kan bruke for­bruk­slånet ditt til, da banken ikke stiller spørsmål til dette. Med denne typen lån kan du låne inntil 600 000 kro­ner med en mak­si­mal ned­be­tal­ingstid på fem år. Det er også mulig å gjøre ekstra inn­be­talinger eller inn­fri lånet tidligere enn avtal­en tilsi­er. Selv om det ikke finnes noen konkrete grenser for hva et lån uten sikker­het ikke kan brukes til, er det vik­tig å ikke bruke pen­gene uak­t­somt. Bruk de lånte pen­gene klokt!

Ofte stilte spørsmål

Hva er lurt å bruke lånet på?

Ekspertene råder at du invester­er pen­gene i noe du kan få avkast­ning for, som for eksem­pel opp­grader­ing av boli­gen din. Oppuss­ing og opp­grader­ing av boli­gen gjør at boli­gen øker i ver­di, og er en meget smart invester­ing. Det kan lønne seg å bruke pen­gene på andre områder som finan­sier­ing av bil, eller refi­nan­sier­ing av gjeld.

Hva bør jeg ikke bruke lånet på?

Det anbe­fales ikke at du bruk­er pen­gene på utgifter som ikke gir deg noen avkast­ning. Eksem­pler på dette er ferie, luk­sus­var­er, mid­dager på restau­ran­ter, osv. Det beste er at du plasser­er pen­gene der du får hente inn ver­di. Bruk­er du pen­gene på å opp­gradere boli­gen din vil du se at du øker ver­di­en på den, og vil der­for være et smart trekk.

Hvordan søker jeg om forbrukslån?

Du kan søke om lån uten sikker­het enkelt på nett. De fleste sam­men­lign­ingst­jen­ester gir deg mulighet til å sende søk­nad­er til flere banker direk­te på deres nett­side. Alle søk­nad­er er ufor­p­lik­tende, da ingen avtale trer i kraft før du har sign­ert. Når du har bestemt deg, kan du signere låneav­tal­en enkelt på nett med Bank-ID.