Forbrukslån til bilkjøp

Forbrukslån til bilkjøp

For­bruk­slån kan brukes til så mangt, og du trenger ikke å redegjøre for hva pen­gene skal brukes til. De fleste hush­old­ninger i dag har et for­bruk­slån, og bilkjøp er en av de van­lig­ste grunnene for å søke om en slik finan­sier­ing. Forde­len er at du slip­per å stille med bilen som garan­ti. Det du imi­dler­tid skal være klar over, er at bankens tar en høyere risiko som gir seg utslag i høyere renter.

  • For­bruk­slån uten sikkerhet
  • Ingen sikker­het – høyere renter
  • Du trenger ikke å redegjøre for hva pen­gene skal brukes til

Forbrukslån vs. billån

For­bruk­slån er som navnet tilsi­er: et lån til for­bruk. For­bruket kan være daglig­vare­han­del, reis­er, kjøp av bil eller annet. Når det gjelder bilkjøp, vil prisen på bilen være avgjørende for valg av type lån. Stor sett er et for­bruk­slån mest gun­stig til små beløp. Rimelige bruk­t­bil­er, og reparasjon­er av disse, kan med fordel finan­sieres med et for­bruk­slån. Her finnes mange tilby­dere. De fleste lar deg benytte en lånekalku­la­tor for et estimert overslag.

Bil­lån er et av de van­lig­ste lånene en hus­stand har, i til­legg til hus­lån. Skal du kjøpe helt ny bil, eller en nyere bruk­t­bil, vil det lønne seg å søke om et bil­lån. Det er prisen på bilen som avgjør hvorvidt det er mest forde­lak­tig med et for­bruk­slån eller et bil­lån – dyr bil – bil­lig lån; bil­lig bil– dyrt lån. Bankene krev­er at du stiller bilen som sikker­het for bil­lånet, og kan dermed til­by deg bedre renter og vilkår.

  • Dyr bil – bil­lig lån, Bil­lig bil – dyrt lån
  • For­bruk­slån eller billån

Kjøp av bil med lånte penger

Uansett om du vel­ger å hel­fi­nan­siere eller del­fi­nan­siere et bilkjøp, med for­bruk­slån eller bil­lån, må en huske på at dette er lånte penger. Lånte penger skal tilbake­be­tales. Der­for løn­ner det seg å ha kon­troll på økonomien og reg­ne ut hvor mye du har råd til å betale i månedlige avdrag. Bruk bankenes lånekalku­la­tor for å tilpasse ned­be­tal­ingstid, og føl­gelig månedlige avdrag, til egen lom­me­bok. Og vik­tigere enn vik­tigst: sjekk alle vilkår og betingelser!

Ned­be­tal­ingsti­den har mye å si for beløpet du må ut med hver måned. Lengre ned­be­tal­ingstid betyr lavere månedlig beløp, men mer renter enn avdrag. Kor­tere ned­be­tal­ingstid gir høyere månedlige utgifter, mens avdrags­de­len blir større. Når du ser etter lånetil­bud, er renten det første som må tas i betrak­t­ning. Skal du der­i­mot betale ned lånet veldig raskt, er imi­dler­tid ikke renten så vik­tig siden rentene da gjelder for en betrak­telig forko­rtet ned­be­tal­ingstid. Slik betaler du mer avdrag enn renter.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser vari­er­er fra lånetil­by­der til lånetil­by­der, og alt som står med liten skrift må saum­fares med lupe. Renten er en av de vik­tig­ste betingelsene. Dernest føl­ger vilkår som ned­be­tal­ingstid, flek­si­bilitet når det gjelder for eksem­pel muligheten for rente­fritak. I mot­set­ning til et van­lig bil­lån, stilles det ingen krav til bilens alder, stand og ver­di i forbindelse med et for­bruk­slån. Låneut­st­ed­er set­ter heller ingen vilkår om for eksem­pel full kasko på bilen.

  • Ned­be­tal­ingstid etter betal­ing­sevne: lengre ned­be­tal­ingstid gir lavere måneds­beløp, men du betaler mer rente enn i avdrag
  • Les liten skrift med lupe før du inngår en låneav­tale. Alle vilkår og betingelser må leses og forstås.
  • Med et for­bruk­slån stiller ikke låneut­st­ed­er krav til alder, stand eller ver­di på bilen.
  • Et for­bruk­slån stiller ingen krav til kasko på bilen.

Selve søke­pros­essen vari­er­er også mel­lom låne­type­ne. Van­lige ban­klån, der per­son­lig eien­del settes i pant, er en møysom­melig pros­ess som tar litt tid. For­bruk­slån der­i­mot er en rask og enkel pros­ess, som ofte gir svar på dagen og utbe­tal­ing i løpet av et par virkedager. Som med et van­lig lån, stilles krav til inntekt og at en ikke har betal­ingsan­merkninger. Det stilles også krav til alder, og en skal ha bodd i Norge en viss tid.

Ikke gå i luksusfellen

Ønsker du å realis­ere plan­er, men man­gler kap­i­tal­en til det? Da kan et for­bruk­slån være løs­nin­gen, slik at du får litt mer økonomisk fri­het. Dog gjelder det å ikke ta seg vann over hodet og gå i luk­sus­fellen. Ha kon­troll på pri­vatøkonomien og ikke la deg friste til å gjøre unød­vendi­ge innkjøp med lånte penger. Utsett heller drøm­mereisen enn å reise på kri­ta, for plas­t­penger kan fort bli en dyr affære med uheldig utfall.

Tall fra Finanstil­synet vis­er at nord­menn har en gjen­nom­snit­tlig gjeld på over 300 % av årsin­ntekt. Gjelden har økt sterk de siste årene. For å syn­lig­gjøre nord­menns lånevan­er og usikrede gjeld, oppret­tet Norge i 2019 hele tre nye gjeld­sreg­istre. Dette skal motvirke mis­lighold av lån og gi et trans­par­ent bilde over lånte penger blant norske hush­old­ninger. Som lånekunde kan du selv logge deg inn i gjeld­sreg­is­teret og få full over­sikt over sam­let gjeld og rentenivå.

Sammenlign lånetilbud

Få flere tilbud fra ulike banker før du under­teg­n­er lånesøk­naden. Slik kan du sam­men­ligne de ulike tilby­dernes vilkår. Det er til syvende og sist lom­me­bo­ken som skrik­er høyest, så velg det tilbudet som pass­er din pri­vatøkono­mi best. Du kan aldri repetere reg­nestykket for mye. For å få en mer eller min­dre nøyak­tig utreg­n­ing, anbe­fales å benytte lånekalku­la­toren bankene har på sine nettsider. Det finnes også gode nettsider som har saum­fart markedet for deg, benytt deg av det!